KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
3Tam Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (OnyxBusiness Hotel)
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI:
3Tam Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla
hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları”
başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği,
işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel
verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11.
maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde
ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte,
kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni
yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
güncelleme hakkını saklı tutar.
B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:
Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren
şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek Turizm ve Gelir
İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz
sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta
ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili
hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış,
pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel
verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve
pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları
gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında
kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde
üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına
istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de
öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve
olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da
yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve
ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye
yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla,
faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki
kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari
faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da
otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet
sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı
ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden
yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek
suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;
a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
b. Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı
ziyaret ettiğinizde,
c. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda
kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş
kişisel verileriniz;
(I)Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi;
(II)Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
(III)Şirketimizin ve Şirketimizle ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini
sağlamak, ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme
süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.);
(IV) Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite
politikamızın geliştirilmesi,
(V)Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon,
tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve
yararlandırılmanız;
(VI)Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve
şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz,
tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep
etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek;
(VII)Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya
çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili
şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona
erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak
hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek
değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek;
(VIII)Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere
bilgilendirme yapmak;
(IX)Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
(X)Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve;
(XI)Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla
belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda
(C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından
işlenebilecektir.
C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki
maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve
hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda
Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir
şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel
verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla
işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:
KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli
kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından
belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi
için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece
toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için
Arslan yanı sıra hissedarlarımıza, ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen
yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından
belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak
ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine
sahiptir.
G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN
HAKLARI:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce
aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra
ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu
çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre
talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza
ilişkin taleplerinize ilişkin olarak
I. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz.
On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
II. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde
veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt
ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı
bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir
yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla
ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.
H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu
madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya
mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz in zorunlu kılındığımız zaman aşımı
süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya
anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
İ. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ
OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız
aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel
verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
I. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda
olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin
işlenmesinin zorunlu olması,
II. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek
ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması,
III. Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
IV. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
V. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması,
VI. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK
İÇİN:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. alternatif olarak
dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize
iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun madde 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak
için bizimle her zaman info@onyxbusinesshotel.com adresine e-posta
göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece
info@onyxbusinesshotel.com adresine e-posta adresinin kullanılması
gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler
hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit
edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine
ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi
belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri
yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği
takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla kümlü olduğumuzu
bilgilerinize sunarız.